O fotografovi

Dob­rý den, dovol­te mi abych se před­sta­vil. Jsem člo­věk ve střed­ních letech živí­cí se pro­gra­mo­vá­ním mobil­ních apli­ka­cí a pora­den­stvím v oblas­ti vývo­je mobil­ních apli­ka­cí. Když ale nese­dím za počí­ta­čem, běhám ven­ku s foto­a­pa­rá­tem.

Zvířata až na prvním místě

Kaž­dý se k foto­gra­fo­vá­ní zví­řat dosta­ne jinak. V mém pří­pa­dě to byl hlu­bo­ký zájem o zví­řa­ta. V puber­tě jsem trá­vil mno­ho času pozo­ro­vá­ním zví­řat v zoo, sta­rá­ním se o koně v klu­bo­vé stá­ji nebo poz­dě­ji i dob­ro­vol­nic­kou čin­nos­tí v libe­rec­ké zoo. Mož­ná se ptá­te proč v zoo, proč ne v pří­ro­dě? Důvo­dem bylo to, že nej­vět­ší zájem ve mne vždy vzbu­zo­va­ly vel­ké koč­ko­vi­té šel­my, kte­ré v čes­ké pří­ro­dě jen tak nena­jde­te. Tedy díky bohu již zase ano, ale v době mé puber­ty se pova­žo­va­li ryso­vé v čes­ké pří­ro­dě za vyhy­nu­lé.

Osudové momenty

Hodi­ny a hodi­ny pozo­ro­vá­ní a fas­ci­na­ce muse­li nut­ně vést k tomu abych poz­dě­ji v Zoo nara­zil na foto­gra­fa. Psal se rok 2006, kdy jsem v libe­rec­ké Zoo potkal Ale­še Golu. Dnes již mého dlou­ho­le­té­ho skvě­lé­ho pří­te­le a nemé­ně skvě­lé­ho foto­gra­fa. Prv­ní ozkou­še­ní digi­tál­ní zrca­dlov­ky ve mně pro­bu­di­li mánii, kte­rá zatím nemá kon­ce. V zimě 2006 jsem si poří­dil svou prv­ní digi­tál­ní zrca­dlov­ku Canon EOS 400D abych o půl roku upgra­do­val na polo­pro­fi kate­go­rii EOS 30D atd. Téměř kaž­dý foto­graf neskon­čí s upgra­do­vá­ním dokud nemá pocit, že má to nej­lep­ší co pro své foce­ní potře­bu­je. Když jsem před více jak dese­ti lety začí­nal, nikdy jsem ani kout­kem duše nepo­mys­lel na to, že bych jed­no­ho dne mohl vlast­nit top pro­fe­si­o­nál­ní výba­vu a ces­to­vat s ní na cizí kon­ti­nen­ty. Sen se stá­vá sku­teč­nos­tí.